جمعه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

شیوه های اجرای انجام آزمایش و اهداف آن

برای بهره برداری هرچه بیشتر دانش آموزان از انجام آزمایش ،انتخاب شیوه ی مناسب اجرای آزمایش اهمیت زیادی دارد.

بیش از آن که نتیجه ی آزمایش اهمیت داشته باشد،فرآیندی که دانش آموز یا گروه طی انجام آن تجربه می کنند ،اهمیت دارد.

انتخاب متغیرها ، بحث واستدلال ،ارتباط پدیده ها وکمیت ها ،اندازه گیری ها و. . . 

جدول زیر به طور خلاصه شیوه های مختلف ارائه ی آزمایش را نشان می دهد.

کارت خرید (0)
پرش به بالا