جمعه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

آزمایشگاه در مدارس چه ویژگی هایی باید داشته باشد

الگوی ساخت آزمایشگاه در بسیاری از دبیرستانها و مدارسی که آزمایشگاه دارند-به غلط- از الگوی آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی گرفته شده است. شاید هدف دیگر سازندگان آین آزمایشگاهها صرفا زیبایی بوده است.

اما لازم است بدانیم چنین آزمایشگاههایی در مدارس کارایی لازم را ندارند .

برای آنکه آزمایشگاه در دبیرستان  کاربردی باشد باید نکات زیر را در چیدمان میز ها نظر گرفت.

1- برای شش گروه دانش آموزی باید میز کار مناسب در نظر گرفته شود.

2- موضوعاتی که گروههای دانش آموزی مورد آزمایش قرار می دهند ،هم زمان و به صورت رقابتی است بنابراین 

نباید گروهها بر میز یکدیگر اشراف داشته باشند

3 -میز هر گروه باید از نظر سطح میز، ارتفاع میز، موقعیت پایه ها ، تراز بودن و . . . مناسب باشد و همه ی اعضای گروه بتوانند دسترسی لازم را داشته باشند

4- امکانات ،آب ،برق ،گاز و . . . باید در دسترس هر گروه باشد(بادرنظر گرفتن نکات ایمنی)

5-   فاصله ی مناسب با کمد ها ، دیگر گروهها، دیوار ، درب و . . . باید رعایت شود.

6 - مسیر های تردد باید مناسب باشد.

7- جایگاه معلم باید از نظر موقعیت دید برای همه ، وضعیت نور ، اشراف بر همه ی گروهها و . . . مناسب باشد .

کارت خرید (0)
پرش به بالا